آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

کمیتە مدیریت شهری

کمیته مدیریت شهری شامل واحدهای زیر است:

۱– ترافیک،

۲– سلامت و بهداشت،

۳- اقتصاد و بازار.

۴- معماری و شهرسازی

۵- توسعه فضای آموزش هنری، ورزشی، تفریحی، مهدکودکها

 

شرح وظایف کمیته برابر نظامنامە داخلی :

۱- آموزش و ارتقا فرهنگ عمومی مردم از روشهای گوناگون آموزشی در زمینه های فوق ۲- جمع آوری و تهیه آمار و اطلاعات در زمینه های فوق در سطح شهر  ۳- نظارت بر مدیریت و کیفیت فعالیت های فوق در سطح شهر  ۴-  کشف ضعف ها و مشکلات و مذاکره و مشاوره به ادارات مربوطه ۵- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

 

نظامنامە داخلی بنیاد: 

ماده ۱۷ : وظایف کمیته‏ ها:

اعضای کمیته از میان خود یک نفر را به عنوان مدیر کمیته انتخاب نموده و وی را به هیات مدیره معرفی مینمایند.

۱- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار در زمینه فعالیت کمیته خود. ۲- برپایی نمایشگاه ۳- تحقیق و مطالعه ۴- انجام فعالیت‏های اجرایی مربوط به کمیته خود.  ۵– تهیه گزارش ماهانه.

ماده ۱۸ :  تشکیل جلسات و ارائه گزارشات ماهیانه برای هر کمیته و مستند سازی،  الزامی است.

ماده ۱۹ : جلسات و تصمیمات کمیته‏ها با حضور مسئول کمیته رسمیت می‏یابد.

ماده ۲۰ :  تدوین پیشنویس دستورالعمل‏های فعالیتها و پروژه‏های اجرایی کمیته خود.