آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

کمیتە حمایت از هنرمند، ادیب، ورزشکار – یادبود

این کمیتە شامل ۲ واحد میباشد:

۱- واحد حمایت از هنرمندان، ادیبان، ورزشکاران و مشارکت در پروژههای آنها

۲- واحد بزرگداشت، یادبود

 

شرح وظایف کمیته برابر نظامنامە داخلی :

۱- حمایت مالی و معنوی در حد توان از چاپ کتاب و ساخت فیلم و و دیگر فعالیتهای هنری از طرق گوناگون    ۲- ترویج فرهنگ ورزش و نرمشهای عمومی در پارکها و باشگاهها  ۳- حمایت از نمایشگاههای هنری ، برگزاری کنسرتهای موسیقی و جشنواره ها  ۴- حمایت از بنیادهای مدنی فعال در بانه    ۵- شناسایی افرادی که در توسعه اهداف توسعه فرهنگی تلاش نموده و تشکر و تقدیر از آنها  ۶- تهیه گزارش ماهیانه کمیته.

 

نظامنامە داخلی بنیاد: 

ماده ۱۷ : وظایف کمیته‏ ها:

اعضای کمیته از میان خود یک نفر را به عنوان مدیر کمیته انتخاب نموده و وی را به هیات مدیره معرفی مینمایند.

۱- برگزاری کارگاه آموزشی و سمینار در زمینه فعالیت کمیته خود. ۲- برپایی نمایشگاه ۳- تحقیق و مطالعه ۴- انجام فعالیت‏های اجرایی مربوط به کمیته خود.  ۵– تهیه گزارش ماهانه.

ماده ۱۸ :  تشکیل جلسات و ارائه گزارشات ماهیانه برای هر کمیته و مستند سازی،  الزامی است.

ماده ۱۹ : جلسات و تصمیمات کمیته‏ها با حضور مسئول کمیته رسمیت می‏یابد.

ماده ۲۰ :  تدوین پیشنویس دستورالعمل‏های فعالیتها و پروژه‏های اجرایی کمیته خود.