آشتی
درباره ما

درباره ما

ئاشتی - بنیاد توسعه فرهنگی بانه سازمانی غير انتفاعي و غير دولتي و مردمی بوده که در راستای ارتقای سطح فرهنگی و گسترش آن فعالیت مینماید. بر این اساس ما جمعی از شهروندان شهرستان بانه بر آن شدیم که با تأسیس یک نهاد مدنی که به طور خاص رویکردی فرهنگی دارد، تلاش نماییم که مسایل و مشکلاتی را که گریبانگیر شهر و دیارمان شده است از صافی عقل جمعی عبور داده و با همت مسئولانه خویش در صدد حل آنها و ارائه راهکارهی لازم برآییم. لذا بر خود لازم دانستیم که در این برهه زمانی، ضمن احساس مسئولیت مدنی، سایر…[ادامه]

درباره ما
خواندم !

اساسنامه

«اساسنامه بنیاد توسعه فرهنگی بانه»

فصل اول – کلیات و اهداف :

ماده ۱

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر،« بنیاد توسعه فرهنگی بانه » است که در این اساسنامه به اختصار بنیاد نامیده می شود .

ماده ۲

نوع فعالیت: کلیه فعالیتهای بنیاد غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت بنیاد ‌های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲ / ت ۳۱۲۸۱ هـ مورخ ۸/۵/۱۳۸۴ و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳

محدوده فعالیت بنیاد در سطح شهرستان بانه است.

ماده ۴

محل : مرکز اصلی بنیاد در استان کردستان شهرستان بانه به نشانی: خیابان صلاح الدین جنوبی – پاساژ امینی طبقه اول تلفن ۶۶۸۶۰ واقع است و در صورت لزوم می‌تواند بعد از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه نمایندگی یا دفتر دایر نماید.

ماده ۵

تابعیت : بنیاد تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند.

ماده ۶

مدت فعالیت بنیاد از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود می باشد.

ماده ۷

سرمایه بنیاد :سرمایه اولیه«بنیاد »اعم از منقول وغیر منقول مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که توسط هیات موسس تماماً پرداخت شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته است.

ماده ۸

هیات موسس«بنیاد» اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل بنیاد قیام نموده اند و بعد از تاسیس تحت عنوان موسس مسئولیتی نخواهند داشت.

ماده ۹

اهداف«بنیاد» عبارتند از :

الف) کلیات

۱-         تقویت و ارتقا سطح دانش و آگاهی مردم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، رفاهی و سلامت.

۲-         همکاری و همفکری با ارگانها، انجمن ها و سایر موسسات علمی و تخصصی اعم از دولتی، غیر دولتی و بین المللی مرتبط با اهداف بنیاد.

۳-         حمایت مالی از حرکات و فعالیت های فرهنگی مرتبط با اهداف بنیاد.

ب) روش اجراء

۱-         برگزاری جلسات، همایش ها و کلاسهای آموزشی در زمینه های فوق الذکر جهت پیشرفت فرهنگ و توسعه پایدار.

۲-         ایجاد شبکه اطلاع رسانی از طریق سایت و انتشار روزنامه و مجله با اخذ مجوز از نهادهای مربوطه.

۳- تاسیس مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری

ماده ۱۰

شرایط عضویت :

۱-         تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲-         داشتن حداقل ۱۸ سال تمام.

۳-         پذیرفتن مفاد اساسنامه .

انواع عضویت:

الف) اصلی : پرداخت حق عضویت معین.

ب) فرعی : بدون پرداخت حق عضویت.

فصل دوم : ساختار

ماده ۱۱

ارکان «بنیاد» عبارتند از ۱- مجمع عمومی ۲- هیات مدیره ۳- بازرس .

ماده ۱۲

الف) وظایف مجمع عمومی موسس :

۱-انجام اقدامات اولیه برای تاسیس.

۲-تصویب طرح اساسنامه .

۳-تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی برگزاری اولین مجمع عمومی

۴-انتخاب اولین مدیران و بازرسان و … .

تبصره ۱ : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی موسس در بار اول با حضور نصف اعضاء رسمیت می یابد و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم با حضور یک سوم اعضاء رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲ :تصمیمات مجمع عمومی موسس با اکثریت دو سوم آراء حاضرین اتخاذ می شود .

ماده۱۳

ب: مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضای «بنیاد » می باشد و از مراجع تصیم گیری بوده که به صورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد.

ماده ۱۴

مجمع عمومی عادی سالی یک بار در بهمن ماه تشکیل خواهد شد . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء در بار اول و با حضور هر عده از اعضاء در بار دوم تشکیل می گردد .

تبصره ۱ : اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رای اکثریت نسبی خواهد بود .

در صورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد جلسه دوم به فاصله حداقل ۱۰ روز تشکیل و با هر تعداد اعضاء حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره ۲ : مجمع عمومی ممکنست بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیات مدیره یا بازرس ( بازرسان ) یا به درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید، تشکیل گردد.

تبصره ۳:دعوت برای مجمع عمومی عادی از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار،حداقل ۱۰روز وحداکثر ۴۰روز قبل از برگزاری مجمع وبا دعوت (کتبی/تلفنی)صورت می پذیرد.

تبصره ۴: نشریه کثیر الانتشار برای درج آگهی های «بنیاد »، روزنامه جمهوری می باشد.

ماده ۱۵

وظایف مجمع عمومی عادی :

۱-         انتخاب اعضای هیات مدیره ، بازرسان ( اصلی و علی البدل ) .

۲-         استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس ( بازرسان ) .

۳-         تعیین خط مشی بنیاد

۴-         بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره .

۵-         تصویب تراز نامه و بودجه سالیانه «بنیاد ».

۶-         تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها .

۷-         عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان .

ماده ۱۶

ج: مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد.

۱-         با درخواست اکثریت اعضاء هیات مدیره یا بازرس ( بازرسان )

۲-         با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیات مدیره یا بازرس ظرف مدت ۲۰ روز به درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید.

تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده، کتبی/تلفنی بوده و حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .

تبصره ۲ : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در بار اول همان شرایط مجمع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضاء که حق رای دارند، رسمیت می یابد .

تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۷

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

۱-تصویب تغییرات اساسنامه «بنیاد »

۲- عزل هیئت مدیره

۳-تغییر در میزان سرمایه «بنیاد »

۴-هرگونه تغییر در ماهیت «بنیاد »

ماده ۱۸

مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شوند .

تبصره ۱: رئیس و منشی نباید از بین کاندیداهای هیات مدیره و بازرسان باشند و با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی انتخاب خواهند شد .

تبصره ۲ : رئیس هیات مدیره، رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیات مدیره باشد .

ماده ۱۹

هیات مدیره :

«بنیاد »دارای هیات مدیره مرکب از ۳ نفر عضو اصلی خواهد بود.

تبصره ۱ : جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره ۲ : شرکت اعضاء هیات مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا ۳ سه جلسه متوالی یا ۵ پنج جلسه متناوب در حکم استعفا عضو غایب خواهد بود .

تبصره ۳ : دعوت از اعضای هیات مدیره می بایست کتبی و با پیامک حداقل ۲ دو روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد .

ماده ۲۰

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاء هیات مدیره یا بازرس، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیات مدیره یا بازرس بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

در صورتی که تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضاء اصلی شود و ورود اعضاء علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل باقی مانده اعضاء برگزارمی گردد .

ماده ۲۱

هیات مدیره علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل هر ماه ۱ یک بار تشکیل خواهد داد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نائب رئیس، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده به موجب آیین نامه داخلی است که به تصویب هیات مدیره خواهد رسید.

ماده ۲۲

اعضای هیات مدیره در اولین جلسه ای که بعد از انتخاب شدن تشکیل می دهند از بین خود، رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، منشی و روابط عمومی انتخاب خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه«بنیاد » و یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، مشخص می نماید .

تبصره ۱ : هیات مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره ۲ : هیات مدیره در صورت نیاز می تواند سمت یا سمت های دیگری را برای سایر اعضاء هیات مدیره تعریف نماید .

ماده ۲۳

هیات مدیره برای مدت ۲ دو سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد اعضاء هیات مدیره برای دوره های بعدی بلامانع بوده، همچنین هیات مدیره موظف است حداکثر۳ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیات مدیره جدید دعوت نماید. هیات مدیره قبل از درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار موظف است دستور کار مجمع عمومی و زمان برگزاری آن را به تایید مرجع صدور پروانه برساند و حداقل ۱۰ روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به مراجع ذی ربط و ذی صلاح اعلام نماید.

ماده ۲۴

هیات مدیره نماینده قانونی «بنیاد » بوده، و ظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :

۱-         حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول.

۲-         رسیدگی به حساب ها.

۳-         پرداخت دیون و وصول مطالب.

۴-         اجرای مصوبات مجامع عمومی.

۵-         افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی.

۶-         تعقیب جریانات قضایی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم.

۷-         تعیین وکیل و عزل آن.

۸-         قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء،تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیات مدیره واگذار گردیده.

۹-         به طور کلی هیات مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی می‌باشد پس از تصویب مجمع و نام «بنیاد » انجام دهد.

تبصره: هیات مدیره پس از تصویب میتواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری بنیاد تا مبلغ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ پانصد میلیون ریال بدون تصویب مجمع عمومی راسا اقدام نماید.

بازرسان

ماده۲۵

مجمع عمومی عادی، یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود.

ماده ۲۶

اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب شوند :

۱-کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت .

۲-مدیران و مدیر عامل«بنیاد »

۳-اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۴-همسر اشخاص مذکور در بند ۲ .

تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۲۷

وظایف بازرس ( بازرسان ) به شرح زیر است :

۱-بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .

۲-مطالعه گزارش سالانه هیات مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .

۳-گزارش هرگونه تخلف هیات مدیره و اعضاء از مفاد اساسنامه وقوانین موضوعه به مجمع عمومی.

۴-بازرس باید درباره صحت صورت دارایی و عملکرد هیات مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند، کتباً اظهار نظر نماید.

۵-سایر وظایفی که اساسنامه«بنیاد » و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است

تبصره ۱ : بازرس می تواند بدون داشتن حق رأی در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۲۸

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات اجرایی«بنیاد » انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومی را بنماید.

ماده ۲۹

در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی یا سلب شرایط از او بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۳۰

هیات مدیره ، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده است به مسولیت خود باقی خواهند بود .

تبصره ۱ : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه، اخذ تصمیم و اقدام درباره آن در صلاحیت مجمع عمومی است، هیات مدیره کلیه اختیارات لازم برای اداره امور را مشروط بر رعایت اهداف «بنیاد »دارا می باشد .

ماده ۳۱

هیات مدیره باید از بین خود یا خارج، ۱ یک نفر را به مدیریت عامل انتخاب نماید و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.

تبصره : مدیر عامل نمی‌تواند در عین حال رئیس هیات مدیره هم باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضرین در مجمع عمومی.

ماده ۳۲

مدیر عامل، مقام اجرایی«بنیاد » است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره و اساسنامه به وی تفویض می گردد، نماینده «بنیاد » محسوب شده و از طرف هیئت مدیره حق امضاء دارد .

تبصره ۱ : عزل مدیر عامل از اختیارات هیات مدیره می باشد.

تبصره ۲ : اگر مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد، دوره مدیریت عامل او از مدت عضویتش در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود .

تبصره ۳ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته، بروات ، قراردادها، اسناد رسمی …. با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای اصلی هیأت مدیره (خزانه‌دار) و مهر «بنیاد » معتبر خواهد بود.

ماده ۳۳

مدیر عامل مجری مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره بوده و دارای اختیارات و مسوولیت های ذیل می باشد .

۱-نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی .

۲-استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره.

۳-نگهداری دارایی، اموال، حسابها ، اسناد و دفاتر بنیاد .

۴-اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد .

۵-ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای«بنیاد »به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی.

۶-تهیه پیش نویس تراز نامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی.

۷-تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیات مدیره .

۸-نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی .

۹-پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجهه برای تصویب به هیات مدیره .

۱۰-انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قانون و آیین نامه های مصوب و این اساسنامه به مدیر عامل محول شده یا بشود .

ماده ۳۴

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیات مدیره تعیین می شود.

در صورتی که مدیر عامل از اعضاء هیات مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیات مدیره شرکت نماید .

ماده ۳۵

مدت ماموریت مدیر عامل از مدت ماموریت هیات مدیره تجاوز نخواهد کرد و تغییر یا تجدید انتخاب او نیز بلامانع است به هر صورت مدیر عامل در صورت انقضاء ماموریت موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوطه را نیز انجام دهد.

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده ۳۶

بودجه «بنیاد » از طریق ذیل تامین می شود:

۱-         حق عضویت

۲-         هدیه، اعانه، هبه اشخاص حقیقی و حقوقی از داخل و خارجی و دولتی و غیر دولتی

۳-         وقف

۴-         وجوه حاصل از فعالیتهای انجام شده در چهارچوب موضوع فعالیت و اهداف بنیاد در اساسنامه

ماده ۳۷

درآمدو هزینه های«بنیاد » در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن در پایان هر سال مالی به مراجع ذی ربط ارائه خواهد شد .

تبصره ۱ : هیات مدیره«بنیاد » مکلف است کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه مصرف اهداف و وظایف نماید و چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های بنیاد موجود است در حساب مخصوصی به نام. «بنیاد » نزدیکی از بانک های رسمی ایران نگهداری نماید .

تبصره ۲ : سال مالی«بنیاد »منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفند ماه ختم می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تاسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود .

کلیه مدارک ، پرونده ها و مکاتبات در دفتر مرکزی «بنیاد » نگهداری می شود .

تبصره ۳ : مکاتبات رسمی «بنیاد » با امضاء مدیرعامل صورت می پذیرد .

تبصره ۴ : مصوبات و صورتجلسات هیات مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ،ثبت و به امضاء اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده ۳۸

«هیات مدیره » مکلف است هرگونه تغییر یا اصلاح اساسنامه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعلام نماید .

ماده ۳۹

«هیات مدیره » مکلف است محل بنیاد و تغییرات بعدی آن را به مرجع صادر کننده پروانه فعالییت اعلام نماید .

ماده ۴۰

«بنیاد » دارای مهر و یا آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیات مدیره و برابر مقررات تهیه خواهد شد هیات مدیره مکلف است نمونه مهر و آرم تهیه شده را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید .

تبصره : هیات مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئوولیت قانونی دارد .

ماده ۴۱

انحلال : در صورت انحلال«بنیاد »، مجمع عمومی فوق العاده حداقل ۳ نفر را به عنوان هیات تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حساب ها و تصفیه بدهی ها و وصول مطالبات باقی مانده و تعیین دارایی مسلم (اعم از منقول و غیر منقول ) دارایی «بنیاد » را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسانده، هیات مذکور موظف است نتیجه را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت ارائه نماید.

تبصره ۱: مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی بنیاد را پس از انحلال به یکی از بنیاد های مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه تعیین می گردد، واگذار نماید.

تبصره ۲ : تصفیه امور مربوط به «بنیاد » بر طبق مفاد اساسنامه و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت بنیاد های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲ /ت۳۱۲۸۱هـ مورخ ۸/۵/۸۴ و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره ۳ : هیات تصفیه از بین خود یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه انتخاب نماید .

تبصره ۴ : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه «بنیاد » را به مرجع صدور پروانه ارائه نماید .

ماده ۴۲

انتشار هر گونه مطبوعه ای توسط «بنیاد » پس از کسب اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تحصیل پروانه انتشار با رعایت کامل قوانین مطبوعات انجام خواهد شد .

 

ماده ۴۳

مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت بنیاد های مردم نهاد موضوع تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲ /ت ۳۱۲۸۱ هـ مورخ ۸/۵/۸۴ و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده ۴۴

این اساسنامه مشتمل بر ۳ فصل و ۴۴ ماده و ۳۴ تبصره در نشست مورخ ۱۷/۰۹/۹۳ هیات موسس به تصویب رسید . ۰۱ /ب

 

نام و نام خانوادگی و امضا

صفحە اول اساسنامەصفحە آخر اساسنامە

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *